Производството на бетонни смеси и строителни разтвори

Основната дейност на фирмата ни e производство на бетонови, варови и циментови разтвори. За осъществяването на своята дейност фирмата разполага със собствена база с площ от 14000 m², върху която са изградени два напълно обособени бетонови възли, кантар, депо за инертни материали, силозно стопанство за съхранение на цимент, железарски цех, автомобилен парк с 19 специализирани машини , авторемонтна работилница, сервизни помещения и административна сграда. За реализирането на продукцията- транспортиране и полагане на бетоновите и строителните разтвори фирмата използва собствени ресурси- бетоновози ( с обща износимост 52 m³ ) и бетонпомпи.

Единия бетонов възел е изграден през 2005г. и е на италианската фирма “Euromecc”. Възела е напълно автоматизиран с капацитет 40 m³/h. Снабден е с компютърна система, която посредством PLC осигурява управлвние и дозиране на 6 вида инертни материали, 2 вида цимент, 2 добавки на бетона и др., съоръжен е с 2бр. 50-тонни циментови силоза, оборудвани с високоефективна аспирационна система, снабдена с прахоулавящи филтри.

Важно предимство на втория бетонов възел е възможността му за работа при екстремални зимни условия при минусови температури. Той е снабден с 2бр. 35-тонни циментови силоза, бункерно 4-секционно сепарирано съхранение на инертните материали с отоплителна система, която предотвратява замръзването на материалите в бункерите през зимата.

Общият капацитет на бетоновите възли е 70 m³ /h.

Материалите и суровините за производството на бетоновите, циментовите и варовите разтвори се доставят от лицензирани доставчици и са придружени със декларации за съответствие.

Фирмата разполага със собствена автоматизирана електронна везна с дължина 18 m. и измервана маса до 60 t. Чрез нея се осъществява входящ и изходящ контрол на материалите и продукцията.

Бетоновия център е разположен на стратегическо за града място, което е предпоставка за оптимизиране на транспортните разходи за бързото и качествено обслужване на своите клиенти и се обслужва от специалисти с висока квалификация.

Нашият бетонов център отговаря на европейските изискания за производсто на бетон!!!