Сертификати

Фирмата е вписана в регистъра на Камарата на строителите в България за изпълнение на строежи със следния обхват:

  • ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС; Удостоверение № I – 004152 1.2 строежи от втора до пета категория съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС;
  • ПЕТА ГРУПА: отделни видове строителни и монтажни работи (съгласно позиция 45 „Строителство” на Националната класификация на икономическите дейности) Удостоверение № V – 003279