Система за производствен контрол

Във фирмата е внедрена одитирана Система за производствен контрол съгласно изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителни продукти сертифицирана за първи път през 2003г. , ресертифицирана през ноември 2009г от “Булгарконтрола” АД гр. София и същата се прилага от всички отдели и длъжности във фирмата. Фирмата работи в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001:2008 по разработена и внедрена Система за управление на качеството.

В условията на постоянно нарастващите изисквания на потребителите по отношение на качеството и растяща конкуренция, ръководството на “Тича-Шумен” ООД работи в следните насоки:

  • Да осигурява непрекъснато съответствие на предлаганите строителни продукти и услуги с европейските стандарти за качество.
  • Непрекъснато подобряване качеството на обслужване на нашите потребители, с цел да гарантира и защити интересите на своите сегашни и бъдещи клиенти.
  • Непрекъснато усъвършенстване на взаимно изгодно сътрудничество с доставчици и потребители.
  • Непрекъснато повишаване квалификацията, професионалните знания и умения на персонала за повишаване качеството в дейността на всеки служител от фирмата, което е основен инструмент за повишаване удовлетвореността на клиентите ни.
  • Извършване на периодични вътрешни и външни одити на фирмата за функциониране на Системата за Производствен Контрол, Системата за управление на качеството и стриктно изпълнение на заложените в тях изисквания.