Строителна лаборатория

Фирмата разполага със собствена Строителна лаборатория за контрол на качеството на произвежданите бетонови и строителни смеси. Лабораторията е оборудвана с необходимата апаратура и разполага с висококвалифицирани специалисти, осигуряващи качествено извършване на различните видове изпитвания.

В лабораторията се извършва ежедневен контрол на произвежданите бетони и разтвори , с което се гарантира качеството им.

Всички произвеждани класове бетони са сертифицирани съгласно изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителни продукти от “Булгарконтрола” АД гр.София и притежават необходимите сертификати.

На всеки клиент се издава Декларация за съответствие за всеки произведен клас бетон въз основа на издадените Сертификати от “Булгарконтрола” АД гр.София, извършените изпитвания и функциониращата система за производствен контрол.

Строителната лаборатория извършва и услуги на клиенти:

  • Изпитване пробни тела на клиенти.
  • Безразрушително изпитване якост на натиск на бетона чрез уред “Шмидт” .
  • Изпитване на цимент ( БДС EN196-3, БДС EN197-1 )