Подобряване на енергийната ефективност на “ТИЧА – ШУМЕН” ООД,,

 

„ТИЧА – ШУМЕН” ООД е бенефициент по договор    № BG16RFOP002-3.001-0297-C01.„ Подобряване на енергийната ефективност на “ТИЧА – ШУМЕН” ООД,, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Общата стойност на проекта е 472 383.94 лева, от които 287 173.14 лева европейско и 50 677.62 лева национално съфинансиране.

 

С цел разширяване на дейността си, компанията планира да закупи нов високопроизводителен и енергийно ефективен бетонов възел. Фирмата има планове да намали разходите на енергия, като придобие система за оползотворяване на отпадна топлина от компресора за сгъстен въздух и автоматизирана система за мониторинг на електропотреблението. С цел икономия на вода от ежедневното миене на бетоновозите, “Тича-Шумен” ООД планира да инсталира система за пречистване на отпадни води и повторното им използване. Компанията планира да използва консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт, съгласно стандарт БДС EN ISO 50001, Консултански услуги за Енергиен одит и услуги за Публичност и визуализация.

Посредством проекта фирмата кандидатства да закупи нов високопроизводителен, с добри технико-икономични параметри модерен бетонов възел и по този начин да разшири дейността си, да намали себестойността на продукта и да го направи конкурентен в региона. Това е предпоставка за устойчиво развитие, което ще разшири пазарните позиции на фирмата в строителния бранш.

Самото обновление и усъвършенстване на технологиите прави производствените процеси по-ресурсно ефективни и по-екологично съобразни, оказва влияние върху повишаването на енергийната ефективност и засилва конкурентоспособността на предприятието чрез постигане на по-ниски производствени разходи и намалява зависимостта от доставките на първични производствени суровини. Общата цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността на фирмата чрез реализиране на инвестиции за повишаване на енергийната ефективност.

 

Резултата от дейностите по проекта за закупуването на нови машини е подобряване на енергийната ефективност на „ТИЧА – ШУМЕН” ООД.

  • Спестяване на енергия
  • Подобряват се надеждността, безопасността и условията на труд.
  • Намалява се вредното въздействие върху околната среда чрез намалената консумация на електроенергия, а оттук и по-малко въглеродни емисии.
  • Автоматизираната система за мониторинг на енергопотреблението, ще намали разхода на електроенергия и спомага за внедряването, поддържането и подобряването на система за управление на енергията съгласно европейски стандарт EN ISO 50001. АСМЕ ще даде възможност управлението да планира ефективно производствените си процеси.
  • Ще намалим разходите за електроенергия, необходима за затопляне на химическите добавки през есенно- зимния период.
  • Ще намалим разходите за вода при периодичното ежедневно миене на бетоновозите.

Другите резултати са че фирмата ще подобри възможностите си да е по конкурентна при договаряне. Чрез планираните инвестиции по проекта, фирмата значително ще подобри пазарните си позиции в строителния бранш.